Jaka jest treść umowy franchisingowej?

Umowa franchisingowa reguluje „zasady korzystania z rzeczy i praw marki „My Sprzątniemy”. Najważniejsze treści umowy stanowią:

 1. Franchisingobiorca wyraża gotowość do korzystania z koncepcji Franchisingodawcy oraz potwierdza, że znane są mu istotne elementy tej koncepcji
 2. Umowa definiuje na czym polega koncepcja Franchisingodawcy
 3. Przedmiot franchisingu
 4. Obowiązki Franchisingodawcy i Franchisingobiorcy
 5. Umowa opisuje prawa kontrolne Franchisingodawcy
 6. Określenie wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji oraz opłat miesięcznych a także składek na Ogólnopolski Fundusz Reklamowy
 7. Informacja o konieczności ubezpieczenia prowadzonej działalności
 8. Odpowiedzialność Franchisingodawcy
 9. Klauzula zachowania poufności
 10. Zakaz konkurencji i działalności dodatkowej
 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Franchisingobiorcę
 12. Czas trwania umowy i tryb jej wypowiedzenia
 13. Rozwiązanie umowy w trybie bez wypowiedzenia
 14. Skutki zakończenia umowy między stronami
 15. Postanowienia końcowe